مدارک مورد نیاز برای وقت سفارت

  • اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی .
  • تکمیل شدۀ فرم فارسی درخواست وقت سفارت.
  • در صورت داشتن دعوتنامه ،اسکن دعوتنامه و مدارک اقامتی دعوت کننده.