نکات مهم در مورد وقت سفارت آمریکا

  • مطابق قانون، گذرنامه متقاضی میباید تا شش ماه پس از صدور ویزا اعتبار داشته باشد. ‌

  • تعویض گذرنامه پس از انجام مصاحبه، خللی در پروسه ویزا ایجاد نمی کند.‌

  • یکی بودن گذرنامه فرزندان با والدین بلا مانع است.‌

  • اعتبار ویزای آمریکا معمولا سه ماه است، این زمان، فرجه ایست برای ورود به خاک آمریکا.....