• وقت مصاحبه

    سفارت آمریکا در آنکارا

     
  • نکاتی در مورد وقت سفارت آمریکا

    اعتبار ویزای امریکا معمولا سه ماه است، این زمان، فرجه ایست برای ورود به خاک امریکا؛ پس از ورود می توان برحسب نوع ویزای درخواستی در امریکا اقامت کرد.....

     
Go To
Page Size